Gemeente Woudrichem

Organisatieontwikkeling

De gemeente Woudrichem had begin 2008 een uitgebreide lijst van ruimtelijke projecten. Het management wilde deze lijst terugbrengen tot de 20 belangrijkste projecten. De doelstelling was om meer gericht en met meer resultaat aan de projecten te werken. In februari 2008 zijn wij in opdracht van de gemeentesecretaris gestart. De opgave bestond uit twee onderdelen. Ten eerste wilde de gemeente op korte termijn extra projectleiderscapaciteit om de lopende projecten succesvol te realiseren. Daarnaast wilde het management de projectorganisatie verder ontwikkelen om ze klaar maken voor de toekomst.

Zowel ambtelijk als bestuurlijk was er behoefte aan een duidelijke organisatiestructuur. Hierin moest duidelijkheid komen over verschillende taken en verantwoordelijkheden en hoe besluitvorming efficiënt tot stand komt. Wij hebben het projectmanagement verzorgd van verschillende ruimtelijke projecten en het managementteam ondersteund bij de verdere ontwikkeling van de projectorganisatie. Het voordeel van deze combinatie is dat eigen ervaringen als projectleider constructief worden ingezet bij de organisatieontwikkeling.

Als projectleider was het onze taak afspraken te maken met externe projectpartners, het adviseren van bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever, het aansturen van de projectmedewerkers en adviseurs,  projectbeheersing op tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Dat deden wij bij zeven projecten, die verschilden van het realiseren van nieuwbouwwoningen, maatschappelijk vastgoed in het dorpscentrum en de uitbreiding van een bedrijventerrein.

Naast het leiden van projecten hebben wij het management geholpen bij het opzetten van een goede projectorganisatie en besluitvormingsstructuur. Het ging hierbij onder andere om het opzetten van een goede controlcyclus, coachen van projectleiders en vaststellen van een haalbaar en gedragen programma.

Het accent van ons werk in Woudrichem lag op de projecten. Voor de ontwikkeling van de projectorganisatie hebben wij met name gezorgd voor sturingsinformatie in de vorm van voortgangsrapportages, planningen, capaciteitsramingen en grondexploitaties. En hebben wij inzicht gegeven in de noodzakelijke kwaliteit en omvang van de organisatie om de projecten te kunnen realiseren. Daarmee is de gemeente er nog niet. Wij hebben een basis gelegd en de gemeente Woudrichem bouwt verder aan een slagvaardige projectorganisatie.