Gemeente Neerijnen

Dijkversterkingen Neerijnen

Wereldwijde opwarming zorgt ervoor dat de zeespiegel stijgt. Zomers worden droger en warmer, regenbuien worden heviger. Tegelijkertijd worden de winters zachter en natter. Als gevolg hiervan voeren rivieren steeds meer water in korte tijd af en worden ze onvoorspelbaarder. Waterschap Rivierenland versterkt de komende jaren de dijken aan de Waal om weer te voldoen aan veiligheidsnormen. De dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van waterschappen en Rijkswaterstaat.

De zeespiegel stijgt, zomers en winters worden grilliger, rivieren onvoorspelbaarder. Om de veiligheid van de dijken te garanderen versterkt waterschap Rivierenland de dijken aan de Waal.

Twee tracés voor deze dijkversterking liggen in de gemeente Neerijnen, namelijk Tiel – Waardenburg en Gorinchem – Waardenburg. Bij de dijkversterking staat dit jaar nog in het teken van verkenningen, in 2019 vindt de planuitwerking plaats en vanaf 2020 wordt gestart met de realisatie.

Ik vertegenwoordig de belangen van de gemeente Neerijnen, maak hierover werkafspraken met het waterschap en koppel ruimtelijke kansen voor de gemeente aan de dijkopgave.