Gemeente Sliedrecht

Exploitatie braakliggend terrein de Driehoek

Aanleiding

Na de ontwikkeling van 2 spoorverbindingen, de Betuwelijn en Merwede-lingelijn, bleef een voormalig agrarisch gebied van ca. 21 hectare over. Het gebied is ingeklemd tegen de A15 en de twee spoorlijnen. Ondanks dat er vaak gedacht is dat bedrijvigheid hier een plaats moet krijgen, is het gebied nooit in exploitatie gebracht vanwege de verwachte hoge kosten.  Wij kijken of het gebied toch ontwikkeld kan worden.

Belang

Om bestaande en nieuwe bedrijven met de bijbehorende werkgelegenheid en economische waarde een plek te geven in Sliedrecht, is er ruimte nodig voor huisvesting. Een nieuw bedrijventerrein biedt hier een goede kans voor. Dit geeft ook de kans om bestaande bedrijven in Sliedrecht te herhuisvesten en de vrijgekomen bedrijfslocatie te herontwikkelen. 

Centrale vraag

Welke kosten en opbrengsten zijn er gemoeid met de ontwikkeling van de Driehoek en is er voldoende behoefte?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Wij hebben een duidelijke scenarioanalyse gemaakt. Door specialistische bureaus worden de risico’s over met name de behoeftevraag naar meer bedrijventerreinen in de regio en de verkeersafwikkeling verder in kaart gebracht. Hierdoor zijn de financiële consequenties duidelijk en kan aan het bestuur een keuze voorgelegd worden over de (financiële) gevolgen van het in exploitatie brengen van de Driehoek. Hiermee wordt dan een keus gemaakt over de toekomst van het terrein.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever is erg blij met de analyse waarbij alle opties die al jaren genoemd worden meegenomen zijn en afgewogen worden. Door de financiële gevolgen verder in kaart te brengen kan er na jaren van speculeren over mogelijkheden een goed afgewogen beslissing genomen worden.