Gemeente Uden

Herontwikkeling Leeuweriksweg

Het politiebureau en de brandweerkazerne aan de Leeuweriksweg in Uden, evenals (naar verwachting, op termijn) de naastgelegen scholen De Leeuwerik en De Sterrenkijker, gaan verhuizen. Hierdoor ontstaat de unieke mogelijkheid om dit gebied, dat aansluit op het centrum en naast het busstation ligt, aan te pakken en hier nieuwe initiatieven te ontwikkelen die het Udense centrum ondersteunen.

Uden organiseert een ‘uitvraag’ waarin geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om met een eigen voorstel te komen voor de vrijkomende locatie. Op deze manier sluit Uden aan op de behoefte in de markt en wordt ruimte gelaten voor verrassende ideeën en vormen van samenwerking. In de Nota van Uitgangspunten hebben we de voorwaarden vastgelegd waaraan de nieuwe invulling voor de vrijkomende locatie moet voldoen. De belangrijkste is dat de nieuwe invulling een centrumondersteunende functie moet hebben. Dat wil zeggen: de nieuwe invulling moet bijdragen aan een nóg sterker centrum. Zo mogelijk kan het programma dan worden aangevuld met een woonfunctie. We zien zeker mogelijkheden om dit gebied uit te laten groeien tot een unieke plek in de kern van Uden, met grote betekenis lokaal en wellicht zelfs regionaal.

Het College van B&W heeft onlangs (december 2017) besloten om de marktvraag uit te stellen, in afwachting van besluitvorming over de huisvesting van de twee scholen in het gebied: De Klimboom en De Sterrenkijker. Het te herontwikkelen gebied kan daardoor groter worden dan alleen de huidige locatie van het politiebureau en de brandweer. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden om de ambitie van een centrumondersteunende functie, mogelijk aangevuld met wonen, te kunnen realiseren. Het uitstel van de marktuitvraag duurt naar verwachting tot eind 2018.

Wij adviseren de gemeente over de te nemen stappen, het plangebied en de marktuitvraag om uiteindelijk te komen tot contractvorming met een (markt)partij.