Gemeente Bernheze

Ontwerp bestemmingsplan buitengebied Bernheze

Met een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan wilde de gemeente Bernheze meer ruimte bieden aan initiatieven in het buitengebied. Daarbij lag de focus op het creëren van een goede balans tussen rechtszekere planregels en het bieden van ruimte voor ontwikkeling. Bovendien was er een strakke planning om het ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen zodat al in gang gezette initiatieven hierin meegenomen konden worden.

Onze taak lag voornamelijk op het structureren van de aanpak en planning om tot een volledig ontwerp-bestemmingsplan te komen.

Daarbij was een belangrijk aandachtspunt de samenwerking te verbeteren tussen de gemeente en het bureau dat het plan uitwerkte.

Dit deden we door goede afspraken te maken en helder de wensen van de gemeente inzichtelijk te maken. Ook het betrekken van de klankbordgroep bij de planvorming en het adviseren van ambtelijk- en bestuurlijk opdrachtgever was onze taak.

Onze opdracht was te komen tot het volgende resultaat: een ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied dat in procedure gebracht kon worden richting college en gemeenteraad.