Gemeente Gemert-Bakel

Opstellen Omgevingsvisie

Aanleiding

Een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Gemeenten moeten deze voor 2024 opstellen. Dit is een integrale langetermijnvisie over de hele gemeente. Alle beleidsaspecten zoals wonen, biodiversiteit, energietransitie en gezondheid komen hierin terug. De gemeente Gemert-Bakel wil vooruitlopend op de Omgevingswet in 2021 een start maken met de Omgevingsvisie. Hiervoor zijn wij eind 2019 aan de slag gegaan in Gemert-Bakel.

Belang

De Omgevingsvisie is een van de belangrijke nieuwe instrumenten in de ruimtelijke ordening. Het geeft weer wat een gemeente belangrijk vindt en wat specifieke opgaven en doelen zijn. Als gemeente ben je hierin vrij om te bepalen wat er wel of juist niet in de visie komt te staan. Hiermee vormt het ook een belangrijk kader voor het verlenen van vergunningen.

Voor Gemert-Bakel is het van belang dat er een visie komt die gedragen is door alle partijen (intern en extern) en aansluit op de gemeentespecifieke opgaven. Zo leggen we een belangrijke basis voor een toekomstbestendige en leefbare Gemert-Bakel.

Centrale vraag

Wat is de gewenste ontwikkelrichting van de gemeente Gemert-Bakel die integraal aansluit op wensen en doelen van gemeente, inwoners en gebruikers?

Hoe maakt onze aanpak verschil?

Vanaf het begin maken we heldere procesafspraken met de opdrachtgever. Hiermee komen we tot een overzichtelijk proces die ruimte biedt voor inbreng van de gemeenteraad. Zij gaan voornamelijk over de inhoud van de visie. In ons plan van aanpak houden we ruimte om in te spelen op suggesties en aanvullingen vanuit de betrokken partijen. Bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie houden we het doel van coproductie in het oog. De visie moet niet een document worden van en voor één groep. Het gaat tenslotte om de toekomst van de gehele gemeente. Hiervoor maken we actief werk van participatie en community building.