Gemeente Vught

Projectleiding MIRT- verkenning N65 en gebiedsvisie Spoorzone

De gemeente Vught wordt doorkruist met spoor- en snelwegen. Zo ook door de N65. Om de vierendeling van Vught tegen te gaan, worden de mogelijkheden onderzocht voor het verdiepen van de N65.  Het doel is het verbeteren van de leefbaarheid en oversteekbaarheid. Het Rijk, provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught, Haaren en ‘s-Hertogenbosch hebben hiervoor een MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) uitgevoerd voor de N65 Vught-Haaren.

In een MIRT-verkenning worden de effecten in beeld gebracht van meerdere oplossingsrichtingen.

Alle partijen hebben intensief samengewerkt om toe te werken naar een voorkeursalternatief. Met de direct omwonenden zijn werksessies gehouden om de oplossingsrichtingen te optimaliseren. Ook zijn individuele gesprekken gevoerd met de omwonenden waarvan de woning wordt geraakt door het verdiepen van de N65.

Uiteindelijk is in maart 2016 door de stuurgroep N65 een voorkeursalternatief gekozen en heeft de minister in juli de beslissing genomen in te stemmen met het voorkeursalternatief.

Wij hebben de rol van gemeentelijk projectleider vervult en namens de gemeente Vught het proces om te komen tot haalbare en gedragen keuzes zowel intern als extern begeleid. Belangrijke werkzaamheden hierin zijn het goed aanhaken van de ambtelijke organisatie, het adviseren van het bestuur, het behartigen van de Vughtse belangen en de afstemming met alle andere stakeholders.

De opgave gebiedsvisie Spoorzone (april 2015-heden)
Het spoor in Vught gaat intensiever gebruikt worden. Om de oversteekbaarheid te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten wordt een deel van het spoor van Den Bosch naar Boxtel verdiept aangelegd. Twee tracés zijn nader onderzocht, V3 en V3oost verkort. Voor het in kaart brengen van de ambities en ruimtelijke mogelijkheden en kansen van beide tracés was het noodzakelijk een gebiedsvisie Spoorzone op te stellen. Ook om uitgangspunten vast te leggen over de gewenste hoogte van geluidsschermen langs het spoor zodat de discussie met het Rijk in het kader van het meerjarenprogramma geluid (MJPG) goed gevoerd kan worden. De gebiedsvisie is een vervolg op de structuurvisie en het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan voor de spoorzone.

Samen met een werkgroep die bestond uit omwonenden, ProRail, betrokken instanties en organisaties is aan de visie gewerkt.

De visie diende uiteindelijk als kader voor de diverse locatie- en themaspecifieke werkgroepen die zich bogen over concrete inpassingsvraagstukken van beide tracés. De visie heeft daarnaast een belangrijke rol gespeeld in de afweging tot een goede keuze tussen beide tracés te komen.
Het gekozen tracé wordt vervolgens uitgewerkt in een Ontwerp Tracé Besluit (OTB).

Wij hebben het proces tot en met een vastgestelde gebiedsvisie Spoorzone begeleid. De visie is in maart 2016 door de raad vastgesteld.