Voorne-Putten

Transformatie doelgroepenvervoer en OV Voorne-Putten

De vier regiogemeenten op Voorne-Putten (Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne) hebben de ambitie uitgesproken om te komen tot een fijnmaziger vervoersysteem dat alle doelgroepen integraal bedient en de kernen bereikbaar maakt met een betere kwaliteit en tegen een lagere prijs. Hiervoor is het noodzakelijk het mobiliteitsvraagstuk meer integraal en regionaal te bekijken door de verschillende vormen van doelgroepenvervoer in combinatie met openbaar vervoer op elkaar af te stemmen en nieuwe vormen te ontwikkelen.

Wij zijn gevraagd als onafhankelijke partij het proces te begeleiden.

Wij gaan daarbij als volgt te werk.

Gestart wordt met de vier gemeenten op Voorne-Putten en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) als concessieverlener van het OV. Met een werkgroep waarin deze partijen zijn vertegenwoordigd wordt onderzoek verricht naar de exacte opgave waar we voor staan. Hieruit worden verschillende programma’s opgesteld die leiden tot een aantal beslisdocumenten die de bestuurlijke besluitvorming in gaan. De gemeenten op Voorne-Putten beslissen daarmee over wat zij als belangrijke uitgangspunten zien voor het nieuwe vervoersysteem. Hiervoor organiseren wij als onafhankelijke partij een aantal bestuurlijke bijeenkomsten waarin de betrokken bestuurders worden meegenomen in de transformatie van het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. 

We werken toe naar een brede groep van deelnemende partijen zoals zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en werkgevers(organisaties).

Deze partijen tekenen samen met de gemeenten op Voorne-Putten en de MRDH een convenant waarin staat hoe het nieuwe vervoersysteem eruit moet komen te zien. 

Het resultaat moet zijn dat een samenwerkingsverband tot stand kom tussen betrokken partijen, zowel publiek als privaat, waarin duidelijk is opgenomen wat de uitgangspunten zijn van het nieuwe vervoersysteem op Voorne-Putten. Dit systeem, waarin doelgroepenvervoer en openbaar vervoer samenkomen, zal vanaf 2018 de mobiliteitsopgave voor de regio invullen.