Gemeente Nissewaard

Stuurgroep wijkontwikkeling ZuidWest Spijkenisse

Wijkontwikkeling Spijkenisse Zuidwest

De gemeente en corporaties wilden de leefbaarheid in de wijken Akkers, Vriesland en Vogelenzang vergroten. Dit gebied is Spijkenisse Zuidwest genoemd en ons is gevraagd een wijkontwikkelingsplan en daarna een wijkuitvoeringsplan op te stellen.

Belangrijk daarin was het maken van een plan samen met de bewoners en professionals uit de wijk, zowel fysieke als sociale aspecten mee te nemen en de samenwerking tussen de gemeente en corporaties vorm te geven.

Onze aanpak richtte zich op twee sporen. Aan de ene kant op het vormgeven van een sterk netwerk van betrokken sleutelfiguren die een actieve bijdrage leveren aan de wijkontwikkeling. Het idee was dit netwerk gedurende het proces als een ‘olievlek’ te laten groeien. Naarmate de aanpak concreter werd haakten steeds meer mensen aan en ontstonden allerlei nieuwe verbindingen en allianties. Het andere spoor was de samenwerking tussen gemeente en drie corporaties te begeleiden. Eerst is aan de hand van de opgaven in Zuidwest een toekomstvisie bepaald. Deze visie vormde de gezamenlijke basis voor een concrete aanpak. Ook is de samenwerking geformaliseerd door middel van een overeenkomst en zijn er een gezamenlijk ontwikkelteam en stuurgroep opgezet.

Resultaten tot nu toe: in de zomer van 2013 is door de raad het wijkontwikkelplan Spijkenisse Zuidwest vastgesteld en is de samenwerkingsovereenkomst voor een periode van 5 jaar tussen gemeente en corporaties ondertekend. Daarna is jaarlijks een wijkuitvoeringsplan vastgesteld. Inmiddels zijn er ruim 50 projecten uitgevoerd (of nog in uitvoering). In eerste instantie met een focus op de fysieke buitenruimte, maar de afgelopen jaren vooral gericht op projecten rond participatie, ontmoeting en zelfredzaamheid. Ook is er een vaste groep van sleutelfiguren (circa 100 mensen) die zich nadrukkelijk bemoeit met de gang van zaken en deze groep groeit nog steeds.